Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 01

Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 01