Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 02

Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 02