Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 03

Bphone đạt doanh thu bất ngờ sau ngày đầu tiên bán ra 03